Juridisk information och meddelanden

Dessa särskilda villkor för användning (”Användarvillkor”) gäller för EKLUNDS Equipments webbplats på adressen www.eklundsequipment.se, och alla anknutna platser som är länkade till www.eklundsequipment.se av EKLUNDS Equipment, dess dotterbolag och partners, inklusive EKLUNDS Equipments platser i andra länder (gemensamt, ”Platsen”). Platsen är en egendom som tillhör EKLUNDS Equipment och EKLUNDS Montage AB och dess licenstagare. GENOM ATT ANVÄNDA PLATSEN SÅ SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN; SAMTYCKER DU INTE, ANVÄND INTE PLATSEN.

EKLUNDS Equipment förbehåller sig rätten, att på egen hand och när som helst, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort avsnitt i Användarvillkoren. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det gjorts ändringar i Användarvillkoren. Din fortsatta användning av Platsen efter att ändringar offentliggjorts innebär att du godkänner och samtycker till ändringarna. Under förutsättning att du följer Användarvillkoren, ger EKLUNDS Equipment dig en personligt, icke-exklusiv, icke-överföringsbar och begränsad rätt att besöka och använda Platsen.

All text, bilder, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konst och datorkod (gemensamt, ”Innehållet”), inklusive men inte begränsat till formgivningen, strukturen, urval, samarbete, uttryck, ”form och funktion” och organisationen av sådant innehåll, som finns på Platsen, är ägt, kontrollerat eller licensierat av eller till EKLUNDS Equipment, och skyddas av marknadsregler, upphovsrätt, patent- och varumärkeslag, och vissa annan immaterialrätt och lagar mot otillbörlig konkurrens.

Förutom vad som uttryckligen tillåts i Användarvillkoren, så får ingen del av Platsen eller något innehåll kopieras, reproduceras, publiceras, läsas upp, postas, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något annat sätt (inklusive ”spegling”) till någon annan dator, server, webbplats eller något annat medium för publicering eller distribution eller något affärsmässigt syfte, utan uttryckligt och skriftligt tillstånd på förhand från EKLUNDS Equipment.

Du får använda information om EKLUNDS Equipments produkter och tjänster (som datablad, artiklar i Knowledge Base och liknande material) som är avsedda att hämtas från platsen och har gjorts tillgängliga av EKLUNDS Equipment, förutsatt att du (1) inte tar bort meddelanden om ägande eller användning i kopior av sådana dokument, (2) använder sådan information endast för din personliga, icke-kommersiella informationsanvändning och inte kopierar eller skickar sådan information på någon nätverksansluten dator eller sända det i något media, (3) inte göra ändringar i sådan information och (4) inte göra ytterligare uttalanden eller garantier om sådana dokument.

Du får inte använda någon ”djup länkning”, ”sidskrapning”, ”robotar”, ”spindlar” eller andra automatiska enheter, program, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller motsvarande manuella processer, till att komma åt, hämta, kopiera eller övervaka någon del av Platsen eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller gå runt navigationsstrukturen eller presentationen av Platsen eller något innehåll, i syfte att hämta något material, dokument eller information på något sätt som inte medvetet gjorts tillgänglig genom Platsen. EKLUNDS Equipment förbehåller sig rätten att blockera sådan aktivitet.

Du får inte försöka få ej behörig tillgång till någon del eller funktion i Platsen, eller något annat system eller nätverk som är anslutet till Platsen eller till någon av EKLUNDS Equipments servrar, eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller genom Platsen, genom hacking, lösenordsinsamling eller andra olagliga sätt.

Du får inte söka av eller leta efter sårbarheter i Platsen eller något nätverk som är anslutet till Platsen, eller bryta säkerhets- eller behörighetskontrollerna på Platsen eller något nätverk som är anslutet till Platsen. Du får inte genomföra en omvänd uppslagning, spåra eller försöka spåra någon information om någon annan användare av eller besökare till Platsen, eller någon annan av EKLUNDS Equipments kunder, inklusive alla EKLUNDS Equipment-konton som inte ägs av dig, till dess källa, eller utnyttja Platsen eller någon tjänst eller information som är tillgänglig från eller genom Platsen, på något sätt där avsikten är att avslöja någon information, inklusive men inte begränsat till personlig identitet eller information, annat än din egen, som finns på Platsen.

Du samtycker till att inte göra någon åtgärd som lägger en orimlig arbetsbörda på platsens infrastruktur eller EKLUNDS Equipments system eller nätverk, eller några andra system eller nätverk som är anknutna till platsen eller EKLUNDS Equipment.

Du samtycker till att använda någon enhet, programvara eller rutin till att störa eller försöka störa den normala funktionen av Platsen eller någon överföring som görs på Platsen, eller med någon annans användning av Platsen.

Du får inte förfalska meddelandehuvuden eller på något annat sätt manipulera identifierare i syfte att maskera avsändaren av något meddelande eller överföring som du skickar till EKLUNDS Equipment genom eller via Platsen eller någon tjänst som tillhandahålls på eller genom Platsen. Du får inte utge dig för att vara, eller att du representerar, någon annan, eller uppträda som någon annan person, fysisk eller juridisk.

Du får inte använda Platsen eller något innehåll till något olagligt syfte, eller syfte som är förbjudet enligt dessa särskilda villkor, eller till att stämpla till brott eller någon annan aktivitet som överträder EKLUNDS Equipments eller andras rättigheter.

Ytterligare villkor kan gälla för köp av varor eller tjänster eller till särskilda delar eller funktioner av Platsen, inklusive tävlingar, kampanjer eller andra liknande funktioner, och alla sådana villkor blir en del av dessa särskilda villkor genom referens. Du samtycker till att följa sådana villkor, inklusive att, om tillämpligt, säga att du är tillräckligt gammal för att lagligen använda eller delta i sådana tjänster eller funktioner. Om det finns en konflikt mellan dessa särskilda villkor och de villkor som anges för eller gäller för en särskild del av Platsen eller för någon tjänst som erbjuds på eller genom Platsen, skall de senare villkoren styra din användning av den delen av Platsen eller den specifika tjänsten.

EKLUNDS Equipments skyldigheter, om några, med avseende på dess produkter eller tjänster styrs endast av de överenskommelser i den måtto de gjorts, och inget på denna plats ska tolkas som att de ändras sådana överenskommelser.

EKLUNDS Equipment får när som helst göra ändringar till alla produkter eller tjänster som tillhandahålls på Platsen, eller till tillämpliga priser för alla sådana produkter eller tjänster, utan föregående meddelande. Innehållet på Platsen kan vara föråldrat med avseende på produkter eller tjänster, och EKLUNDS Equipment påtar sig inte någon skyldighet att uppdatera innehållet på Platsen med avseende till sådana produkter eller tjänster.

Vissa funktioner eller tjänster som tillhandahålls genom eller via Platsen kan kräva att du öppnar ett konto (inklusive att skapa ett EKLUNDS Equipment-ID och lösenord). Du är helt och hållet ansvarig för att hålla din kontoinformation konfidentiell, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela EKLUNDS Equipment om eventuell olovlig användning av ditt konto eller lösenord, eller annat intrång i säkerheten. Du kan också hållas ansvarig för förluster som orsakats EKLUNDS Equipment eller någon annan användare eller besökare av Platsen som följd av att någon annan använt ditt EKLUNDS Equipment-ID, lösenord eller konto.

Du får inte vid något tillfälle använda någon annans EKLUNDS Equipment-ID, lösenord eller konto utan uttryckligt tillstånd och godkännande från innehavaren av sagda EKLUNDS Equipment-ID, lösenord eller konto. EKLUNDS Equipment kan inte och kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som beror på att du inte efterföljt dina skyldigheter.

EKLUNDS Equipments policy om personlig integritet gäller användningen av Platsen, och dess villkor är en del av dessa Användarvillkor i och med denna referens. Dessutom bekräftar du och är införstådd med att Internet-överföringar aldrig är helt privata eller säkra, i och med användningen av Platsen. Du är införstådd med att alla meddelanden eller information som du skickar till Platsen kan läsas eller uppfångas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring (till exempel kreditkortsinformation) är krypterad.
Denna Plats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser från tredje part (”Länkade platser”). Dessa Länkade platser är endast en bekvämlighet för våra besökare. Dessa Länkade platser står inte under EKLUNDS Equipments kontroll, och EKLUNDS Equipment är inte ansvariga för eller godkänner innehållet i sådana Länkade platser, inklusive den information och det innehåll som finns på de Länkade platserna. Du måste göra din egen oberoende utvärdering hur du ska arbeta med de Länkade platserna.
EKLUNDS EQUIPMENT LOVAR INTE ATT PLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, TJÄNST ELLER FUNKTION PÅ PLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER UTAN AVBROTT, ELLER ATT NÅGRA DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN KOMMER ATT GE VISST RESULTAT. PLATSEN OCH DESS INNEHÅLL LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH OM TILLGÄNGLIGT. ALLA INFORMATION SOM GES PÅ PLATSEN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. EKLUNDS EQUIPMENT KAN INTE GARANTERA ATT NÅGON FIL ELLER ANNAT DATA SOM DU HÄMTAR FRÅN PLATSEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER NEDSMUTSNING ELLER SKADLIGA FUNKTIONER. EKLUNDS EQUIPMENT FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTALADE ELLER OUTTALADE, INKLUSIVE GARANTIER OM ÖVERENSSTÄMMELSE, INGET INTRÅNG, AFFÄRSMÄSSIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. EKLUNDS EQUIPMENT FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ÅTGÄRDER, UNDERLÅTENHET OCH BETEENDE HOS TREDJE PART I ANSLUTNING TILL ELLER RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN ELLER NÅGON TJÄNST FRÅN EKLUNDS EQUIPMENT. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN OCH ALLA LÄNKADE PLATSER. DIN ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRD GENTEMOT EKLUNDS EQUIPMENT OM DU INTE ÄR NÖJD MED PLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA PLATSEN ELLER SÅDANT INNEHÅLL. DENNA BEGRÄNSNING AV BISTÅND ÄR EN DEL AV AVTALET MELLAN PARTERNA.

Förbehållet ovan gäller för alla kostnader, ansvar eller skador som orsakas av något avbrott i funktion, fel, försummelse, avbrott, borttagning, defekt, försening i funktion eller överföring, datorvirus, avbrott i kommunikationsledningar, stöld eller förstörelse av eller otillåten åtkomst till, ändring av eller användning, vare sig det är för kontraktsbrott, försummelse eller något annat skäl till handling.

EKLUNDS Equipment förbehåller sig rätten att när som helst göra något av följande, utan föregående meddelande: (1) att ändra, avbryta eller avsluta driften av eller tillgången till platsen, eller någon del av platsen, av alla orsaker; (2) att modifiera eller ändra Platsen, eller någon del av Platsen, och all tillämplig policy eller avtal; och (3) att tillfälligt avbryta driften av Platsen, eller en del av Platsen, när det behövs i syfte att genomföra planerat eller oplanerat underhåll, felkorrigering eller andra ändringar.

Förutom där det är förbjudet enligt lag, skall EKLUNDS Equipment under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig för några skadestånd, vare sig de är indirekta, följdskador, androm till varnagel, oförutsedda eller självorsakade, inklusive uteblivna intäkter, även om EKLUNDS Equipment har varnats om möjligheten till sådana kostnader.
Du samtycker till att hålla EKLUNDS Equipment, dess tjänstemän, ledning, aktieägare, tidigare ägare, senare ägare, personal, representanter, underleverantörer och partners, skadeslösa från alla krav, förluster, ansvar eller kostnader (inklusive advokatkostnader), som görs mot EKLUNDS Equipment av någon tredje part som en följd eller resultat av eller i anslutning till din användning av Platsen.
EKLUNDS Equipment kan lämna ut all information vi har om dig (inklusive din identitet) om vi bedömer att detta krävs i anslutning till någon utredning eller klagomål om din användning av Platsen, eller för att identifiera, kontakta eller lagföra någon som kan ha orsakat skada eller stört (antingen medvetet eller omedvetet) EKLUNDS Equipments rättigheter eller egendom, eller rättigheterna och egendomen hos besökare eller användare av Platsen, inklusive EKLUNDS Equipments kunder. EKLUNDS Equipment förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut information som EKLUNDS Equipment anser nödvändigt i enlighet med lag, författning, domstolsförhandling eller krav från staten. EKLUNDS Equipment kan också lämna ut din information om EKLUNDS Equipment avgör att tillämplig lag kräver eller tillåter detta, inklusive att dela information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri.

Du bekräftar att du är införstådd med att EKLUNDS Equipment kan spara alla överföringar och all information från dig till EKLUNDS Equipment genom Platsen eller någon tjänst som ges från eller via Platsen, och kan också lämna ut dess data om det krävs så enligt lag eller om EKLUNDS Equipment ser det som ett rimligt krav att lagring eller utlämning sker för att (1) efterkomma en juridisk process, (2) genomdriva dessa villkor, (3) svara på krav om att sådana data intränger på andras rättigheter, eller (4) skydda rättigheterna, egendomen eller den personliga säkerheten hos EKLUNDS Equipment, dess anställda, användare av eller besökare till Platsen och allmänheten.

Du samtycker till att EKLUNDS Equipment kan, på egen hand och utan föregående meddelande, avbryta din tillgång till Platsen eller blockera din framtida tillgång till Platsen om vi kommer fram till att du har överträtt dessa Användarvillkor eller andra överenskommelser eller regler som kan röra din användning av Platsen. Du samtycker också till att alla överträdelser av dessa villkor som du gör utgör en olaglig och otillbörlig affärsmetod, och kan orsaka irreparabel skada på EKLUNDS Equipment, där endast pengaersättning är otillräcklig, och du samtycker till att EKLUNDS Equipment inhämtar alla ålägganden eller motsvarande ersättning som EKLUNDS Equipment bedömer som behövliga eller lämpliga i sådana fall. Dessa gottgörelser är utöver de gottgörelser som EKLUNDS Equipment kan ha enligt lag.

Du samtycker till att EKLUNDS Equipment kan, på egen hand och utan tidigare meddelande, avsluta din tillgång till Platsen av skäl som inkluderar (men inte är begränsat till) (1) förfrågningar från rättsväsende eller andra statliga myndigheter, (2) en förfrågan från dig (frivillig kontoborttagning), (3) avslutande eller större ändring av Platsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via Platsen, eller (4) oväntade tekniska problem.

Om EKLUNDS Equipment vidtar juridiska åtgärder mot dig som en följd av att du inte följt Användarvillkoren, har EKLUNDS Equipment rätt att kräva av dig, och du går med på att betala, alla skäliga advokatkostnader och andra kostnader för åtgärden, förutom skadestånd som tilldömts EKLUNDS Equipment. Du samtycker till att EKLUNDS Equipment inte kan hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för avslutande av din tillgång till Platsen som en följd av brott mot dessa Användarvillkor.

Du samtycker till att alla frågor som rör din tillgång till eller användning av Platsen, även tvister, skall hanteras enligt lagen i Sverige. Alla krav under dessa Användarvillkor måste göras inom ett (1) år efter att skälet till kravet framkommer, annars hindras kravet eller åtgärden. Ingen ersättning kan krävas eller tas emot för skador annat än direkta utlägg, förutom att den vinnande parten har rätt till kostnader och advokatkostnader. I händelse av en tvist eller skiljaktighet mellan EKLUNDS Equipment och dig som följer av eller med din användning av Platsen, skall parterna försöka, skyndsamt och i god tro, lösa sådan tvist. Om vi inte kan lösa sådan tvist inom en rimlig tid (ej överstigande trettio (30) dagar), kan endera parten hänskjuta tvisten till skiljaktigheten till medling. Om tvisten inte kan lösas genom medling skall parterna sedan vara fria att söka rätt eller bättring enligt gällande och tillämplig lag.
EKLUNDS Equipment administrerar och opererar Platsen www.eklundsequipment.se från dess placering i Sverige. Även om Platsen är tillgänglig globalt, så är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som diskuteras, refereras, tillhandahålls eller erbjuds på eller via Platsen tillgängliga för alla personer överallt, eller lämpliga eller tillgängliga för användning utanför Sverige. EKLUNDS Equipment förbehåller sig rätten att begränsa, efter eget skön, tillhandahållandet och kvantiteten av alla funktioner, produkter eller tjänster till någon person eller geografiskt område. Alla erbjudanden om någon funktion, produkt eller tjänst som görs på Platsen är upphävda där denna är förbjuden. Om du använder Platsen från utanför Sverige gör du så på eget initiativ och du är ensam ansvarig att följa lokala lagar.
Alla synpunkter som du ger via denna plats är icke-konfidentiella. EKLUNDS Equipment har rätt att använda sådan information utan förbehåll.

Informationen på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande.
Copyright © 2015 EKLUNDS Equipment – EKLUNDS Montage AB. Alla rättigheter förbehålls.

Uppdaterad av EKLUNDS Equipment den 6 juli 2015